Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Ngọc Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Lãnh 2
Quận/huyện Huyện Đồng Xuân
Tỉnh/thành Phú Yên
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Mai Hoàng Sanh, Đặng Ngọc Thành
Đã đưa lên 563 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 257 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 163517 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này