Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Hoàng Dung
Giới tính Nữ
Website https://hoangdungcamloi.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Cam Lợi
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 1, Tin học
Giới thiệu Giáo viên Trường Tiểu học Cam Lợi, thành phố Cam Ranh
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Phuong Dai
Đã đưa lên 2649 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 402 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5602 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 136245 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này